Zoals in elk vakgebied heeft ook de makelaardij zo zijn eigen vakjargon. Onderstaand tref je een verklarende woordenlijst.

A

Aanhorigheid
Object dat hoort bij een (on)gebouwd eigendom. De aanhorige zaak (garage, schuur, enz.) moet dienstbaar zij aan het hoofdobject.
Aannemingsovereenkomst
Overeenkomst, waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder een werk uit te voeren tegen de aanneemsom volgens een bepaald plan en voorwaarden, vastgelegd in een bestek.
Aanschrijving
Een schriftelijke mededeling van het college van Burgemeester en Wethouders, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak te treffen of gebreken te herstellen. Dikwijls gaat het hierbij om het opheffen van achterstallig onderhoud.
A-B-C-akte
Akte waarbij een zaak wordt vekocht van A aan B en vervolgens wordt doorverkocht aan C. De zaak wordt echter maar éénmaal geleverd, het eigendom gaat rechtstreeks van A naar C.
Voorbeeld: de gemeente verkoopt grond aan een bouwer en deze verkoopt een kavel aan een particulier. De gemeente draagt het eigendom rechtstreeks over aan de particulier.
Accessie
Ook wel: natrekking. Eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen. Voorbeelden: beplanting op een erf wordt eigendom van de grondeigenaar, ook al is deze door derden aangebracht. Als u een huis bouwt op grond die al in eigendom is, wordt dat door natrekking uw eigendom zonder dat er een akte behoeft te worden opgemaakt bij de notaris.
Akte
Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Akte van levering
De notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld.
Akte van splitsing
Een notariële akte die de kadastrale splitsing van onroerende zaken in appartementsrechten regelt.
Annuiteitenhypotheek
Een hypotheek waarbij het bruto maandbedrag tijdens de looptijd gelijk blijft zodat aan het einde van de hypotheek de lening volledig is afgelost.. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente. De laatste jaren hoofdzakelijk uit aflossing. De netto maandlast wordt steeds hoger gedurende de looptijd, aangezien u telkens minder rente van uw inkomen kunt aftrekken.
Anti-speculatiebeding
Gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht. Meestal houdt deze in dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijv. 10 jaar) een deel van de winst moet worden afgedragen aan de gemeente.
Appartementsrecht
Als koper van een appartement koopt u het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Een appartement hoeft niet persé een flat te zijn, maar kan ook een boven -of benedenwoning zijn. Het aandeel kan ook omvatten het exclusief gebruik van bij het gebouw behorende grond (bijvoorbeeld een parkeerplaats of een stuk tuin). Een appartementsrecht wordt ingeschreven bij het kadaster.
Asbest clausule
Niet-hechtgebonden is asbest sinds 1983 vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 bijna volledig verboden. Als de mogelijkheid bestaat dat er asbest in de woning aanwezig is, wordt vaak een asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst.
Atrium
Een binnenplein of binnentuin in een gebouw.

B

Bankgarantie
Schriftelijke verklaring van een bank. De bank verplicht zich hiermee om aan een schuldeiser van zijn cliënt een bepaald bedrag uit te keren als de cliënt de verbintenis waarvoor garantie is afgegeven, niet kan nakomen.
Bedenktijd (wettelijk)
Als de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op papier is vastgelegd en ondertekend, dan krijgt de koper nadat deze een afschrift heeft ontvangen, drie dagen bedenktijd. Dit betekent dat de koper binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen en geheel kosteloos van de koop kan afzien. Wil de koper van de koop afzien dan dient hij/zij voor het einde van de bedenktijd de verkoper hiervan op de hoogte gesteld te hebben.
Belastingaftrek
Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De aflossing van uw hypotheek is niet aftrekbaar.
Beperkt recht
Een recht dat is afgeleid van een meeromvattend recht, dat met het beperkt recht is bezwaard. De beperkte rechten worden onderverdeeld in gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal) en zekerheidsrechten (hypotheekrecht, pandrecht).
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan kunnen worden bij de uitoefening van hun beroep.
Beschermd dorps- of stadsgezicht
Een gebouw of een groep gebouwen die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke structurele samenhang, hun historisch karakter en daarom beschermd worden. Ze mogen niet worden afgebroken of worden gewijzigd zonder een schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders.
Bestek
Volledige omschrijving van een te maken nieuwbouwwerk of renovatie waarin is beschreven; de plaatsbepaling, de materiaalbeschrijving, de uitvoering van alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn
Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan en bindend voorschrift waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatie-opzet. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven.
Betonrot
Betonrot wordt als verzamelnaam gebruikt wanneer de wapening van betonnen elementen is gaan corroderen (roesten). Dit wordt meestal veroorzaakt door onvoldoende betondekking op de wapening of door de toevoeging van chemische componenten om het uithardingproces van het beton te versnellen
Bewijs van eigendom
Afschrift van de notariële transportakte, die is ingeschreven in het kadaster en door het kadaster gewaarmerkt is.
Blokverwarming
Centrale verwarming van een heel complex van woningen (bijvoorbeeld in een flatgebouw) vanuit één ketelhuis.
Blote eigendom
Beperking op het eigendomsrecht doordat dit is ‘ontbloot’ door bijvoorbeeld het vestigen van het recht van vruchtgebruik. De eigenaar mag verkopen, maar zal moeilijk gegadigden vinden voor een zaak die is bezwaard met vruchtgebruik.
Boeterente
Een bedrag dat u in rekening wordt gebracht wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd of boetevrij is toegestaan.
Bouwbeslag
Hang- en sluitwerk van een gebouw.
Bouwbesluit
Besluit op grond van de Woningwet. Hierin stelt de overheid minimumeisen en voorschriften vast voor bouw- en woontechnische bepalingen, waaraan nieuwbouw en bestaande woningen moeten voldoen.
Bouwdepot
Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt geparkeerd in een bouwdepot. Over het depot krijgt men een rentevergoeding.
Bouwfinanciering
Bij een nieuwbouwwoning wordt de hypotheek op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.
Bouwkundig rapport
Een rapport opgesteld naar aanleiding van een onderzoek door een bouwkundige over de bouwkundige staat van een woning. Het geeft een overzicht van gebreken en de kosten voor herstel of onderhoud om de woning in de gewenste staat te brengen.
Bouwrente
De hypotheekrente die men betaalt voor het nog te bouwen huis. De rente wordt vaak meegefinancierd met de hypotheek.
Bouwtermijnen
Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop/aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.
Bouwvergunning
Vereist voor (ver)bouwen. De vergunning wordt afgegeven door Burgemeester en Wethouders.
Bouwverordening
De Woningwet verplicht de gemeenteraad tot het vaststellen van een bouwverordening. Een bouwverordening of bouwvoorschrift is regelgeving met daarin een aantal voorschriften met betrekking tot het bouwen, verbouwen, gebruik en slopen van bouwwerken.
Bouwwerk
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in de grond.
Bungalow
Vaak vrijstaande woning, waarvan alle vertrekken op de begane grond zijn gesitueerd.

C

Canon
De aftrekbare periodieke heffing over grond dat in erfpacht wordt uitgegeven.
Cascobouw
Vorm van woningbouw, waarbij slechts het casco (dragende constructie) wordt opgeleverd. De toekomstige bewoners kunnen dan de indeling zelf naar eigen inzicht (laten) afbouwen.
Courtage
Beloning, loon of provisie voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis. Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW).

D

Dagrente
De geldende rente voor nieuwe af te sluiten hypotheken.
Dalrente
In de hypotheekofferte wordt u een rente aangeboden die geldt op de dag van passeren. Als in de periode tussen de offerte en passeren van de akte de rente daalt (en daarna eventueel weer stijgt), dan wordt u op de dag van passeren bij de notaris de laagste rente van die periode aangeboden.
Depotrente
Rente die een bank vergoedt over het deel van de hypotheek dat nog niet is opgenomen (bij nieuwbouwwoningen en verbouwingen bijvoorbeeld).
Domicilie
Wettige woonplaats.
Drive-in-woning
Woning waarbij op de begane grond of onderverdieping een inpandige garage is gesitueerd.

E

Economisch eigendom
Het economisch eigendom berust bij een ander dan de eigenaar in juridische zin. De economisch eigenaar heeft de koopsom betaald en krijgt als tegenprestatie een onherroepelijke volmacht tot levering van de juridisch eigenaar.
Economische waarde
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).
Effectieve rente
Het werkelijke rentepercentage dat u betaald, waarbij inbegrepen zijn de afsluitkosten, de frequentie, voor- of achteraf betalen en de terugbetaaltermijn.
Eigendomsbewijs/-akte
De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.
Eigendomsoverdracht
De overdracht van het eigendom van de onroerende zaak bij de notaris via een notariële akte en inschrijving daarvan op het kadaster.
Energieprestatiecertificaat (energielabel)
Het laten opstellen van een energieprestatiecertificaat voor woningen en appartementen met daarin het energielabel is, m.i.v. 1 januari 2008 wettelijk verplicht wanneer een woning verkocht of verhuurd gaat worden. Het vertelt de aspirant koper of huurder hoe energiezuinig een woning of appartement is en wat daar aan kan worden verbeterd.
Een erkend EPA-adviseur stelt, aan de hand van een woningopname, een energielabel op, dat 10 jaar geldig is. Naast een energielabel bevat het certificaat ook algemene informatie over potentiële verbetermogelijkheden, waardoor kopers en huurders beter worden geïnformeerd.
Entresol
Vloer tussen twee verdiepingen, die is aangebracht over een deel van de ruimte.
Erfdienstbaarheid
Op een perceel of object kunnen verplichtingen en rechten rusten. In de (notariële) overdrachtsakte moeten deze rechten en verplichtingen vermeld worden. Naar aanleiding van deze akte worden ze ook vermeld bij het kadaster. Een veel voorkomende erfdienstbaarheid is het recht van overpad. Hierbij verleent u of heeft u recht om over een perceel te gaan naar een ander perceel. Andere erfdienstbaarheden kunnen zijn: het recht of de plicht om een deel van een perceel al dan niet te bebouwen; het recht om met een raam uit te kijken op het perceel van de buren. Erfdienstbaarheden gaan, mits bij notariële akte vastgelegd, bij verkoop over op de nieuwe eigenaar.
Erfpacht
Een beperkt zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De erfpachter heeft min of meer dezelfde rechten als een eigenaar zolang de erfpacht duurt, maar mag niets doen wat de waarde van de grond kan verminderen.
Executieverkoop
De gedwongen verkoop van de woning. Als niet meer aan de financiële verplichtingen voor de hypotheek kan worden voldaan, kan de hypotheekverstrekker over gaan tot executieverkoop.
Executiewaarde
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop.
Exoneratie
Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden. In veel contracten staan clausules van deze strekking.
Expiratiedatum
De einddatum van een contract/overeenkomst, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode.

F

Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.
Fundering
De ondergrondse dragende delen van een gebouw.

G

Galerij
Loopgang aan de buitenkant van een flatgebouw die toegang geeft tot de woningen.
Gebouw
“Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt” (artikel 1 van de Woningwet).
Gemeenschappelijke ruimte
Tot een gebouw behorende ruimte waarop twee of meer woningen zijn aangewezen, bijvoorbeeld de hal of het trapportaal van een appartementencomplex.
Gerichte aankoopopdracht
Opdracht tot aankoop van een specifiek object voor een vooraf bepaalde maximale koopsom.
Gunning
De verkoper van een huis of appartement heeft het recht van gunning hetgeen betekent dat een koper voorrang of voorkeur kan hebben bijvoorbeeld omdat geen voorbehoud van financiering wordt gemaakt.

H

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om een teniet gegane woning (bijvoorbeeld door brand) opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming en op dezelfde locatie. Deze herbouwwaarde heeft geen direct verband met de verkoopwaarde, maar is de basis voor de verzekering van een huis of appartementencomplex.
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.
Houtskeletbouw
Bouwstijl waarbij de dragende delen van een gebouw bestaan uit een houten skelet van balken, kolommen en platen.
Huishoudelijk reglement
Een stelsel van afspraken voor bewoners van een appartementencomplex, waarin de regels staan waaraan een eigenaar van een appartementsrecht zich dient te houden (bijvoorbeeld bepalingen over geluidshinder, het hebben van huisdieren enz.). Het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, en is alleen rechtsgeldig bij een besluit in de algemene ledenvergadering.
Huurbeding
Bepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker.
Hypotheek
Geldlening waarbij een onroerende zaak als onderpand dient. Hypotheek kan dus alleen gevestigd worden op een registergoed (zoals een huis).
Hypotheekrecht
Het is een zekerheidsrecht van een geldverstrekker, om bij voorrang boven andere schuldeisers zich te verhalen op de opbrengst van de woning. De geldverstrekker krijgt bij een eventuele executieverkoop het eerst betaald, indien er nadien geld over is dan zijn andere geldeisers aan de beurt of ontvangt de eigenaar van het onroerend goed het restant.
Hypotheekakte
In dit document worden afspraken weergegeven tussen de koper en een financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.
Hypotheekgever
Degene die een onroerende zaak in onderpand geeft, dus de schuldenaar.
Hypotheeknemer
Degene die geld uitleent en daarbij de onroerende zaak in onderpand heeft, dus de geldverstrekker.
Hypotheekregister
Een openbaar – voor iedereen toegankelijk – register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Via het hypotheekregister, dat wordt bijgehouden bij het kadaster, kan worden gecontroleerd of een bepaalde woning belast is met hypotheek.

J

Jaarstukken
De boekhoudkundige stukken die een VVE jaarlijks moet opmaken zoals balans en een winst en verliesrekening.
Juridische eigendom
Eigendom kan worden gesplitst in economisch en juridisch eigendom. Bij economisch eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridisch eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster.
Jurisprudentie
Uitspraken van rechterlijke instanties worden vastgelegd. Deze vastgelegde uitspraken voer een reeks van jaren noemt men de jurisprudentie. Bij de behandeling van rechtszaken wijst men vaak op eerdere uitspraken. De rechter zal veelal aansluiting zoeken bij de gangbare opvatting.

K

Kadaster
Het openbare register voor registratie van onroerende zaken. Het kadaster geeft weer in welke stukken de grond is verdeeld, en aan wie die stukken toebehoren. De dienst houdt openbare registers bij met de gegevens over eigendom en eventuele bezwaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van onroerende zaken. Deze zijn met aanduiding van gemeente, sectie en nummer omschreven.
Kavel
Perceel grond. Voor of na de koop worden de grenzen precies vastgesteld en vastgelegd in de registers van het Kadaster.
Kettingbeding
Een clausule die kan worden opgenomen in een akte, waarbij een verplichting rust op de eigenaar, die ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren van het onroerend goed.
Koopakte
Een op schrift gestelde overeenkomst, waarbij de verkoper zich verplicht een zaak te leveren en de koper zich verplicht daarvoor een prijs te betalen.
K.K. Kosten koper
Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worde om een onroerende zaak in eigendom te krijgen. Het gaat hierbij om overdrachtsbelasting (2%), notariskosten voor de akte van levering en de kadastrale rechten.
Kruipruimte
De ruimte tussen de vloer van de begane grond en de bodemafsluiting, bestemd voor leidingen en ventilatie.
Kwalitatieve verplichting
Een kwalitatieve verplichting is een verplichting dat rust op een perceel. De verplichting is aangegaan ten behoeve van een persoon. Het is een plicht om iets te dulden of om iets niet te doen.
Kwijting (verlenen/krijgen)
Een verklaring dat een schuld is afgelost.

L

Landhuis
Royale, vrijstaande woning met een grote tuin en gelegen in een landelijk gebied.
Lessenaarsdak
Dak met een niet onderbroken schuin dakvlak.
Levering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt door het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transport genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij overhandiging van de sleutels.
Loggia
Overdekt, inpandig balkon.

M

Maisonnette
Appartement met twee verdiepingen.
Mandelig
Gemeenschappelijk.
Meer- en minderwerk
De verrekening van wijzigingen tijdens de bouw ten opzichte van wat bij de aanbesteding in bestek en tekeningen was vastgelegd. Het meer- en minderwerk wordt met de opdrachtgever verrekend. (Bijvoorbeeld een buitenkraan, of extra tegelwerk).
Minuut-akte
Oorspronkelijk exemplaar van een akte die door de notaris opgemaakt is en bij hem blijft berusten.
Missive
Hetzelfde als aanschrijving: een schriftelijke mededeling van Burgemeester en Wethouders, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak te treffen of gebreken te herstellen.
Monument
Een huis is een rijksmonument als het staat ingeschreven in het (rijks)monumentenregister. De woning moet minstens vijftig jaar oud zijn en van algemeen belang in verband met schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde.
Monumentenwet
Nederlandse wetgeving voor het behoud van monumenten.

N

Nationale Hypotheek Garantie
Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Boven een bepaalde koopsom kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.
Nominale rente
De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.
Nutsbedrijf
Openbaar bedrijf voor de verzorging van primaire voorzieningen ten nutte van het publiek, zoals bedrijven voor de levering van gas, water en elektriciteit.

O

Omgevingsvergunning/Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Onder bod zijn
Dit is een toezegging van de makelaar van de verkoper aan de gegadigde, geen transactie met andere gegadigden te zullen aangaan. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven echter wel mogelijk.
Onderhandse akte
Akte die niet door een notaris is opgemaakt, bijvoorbeeld de koopakte die wordt opgemaakt door de makelaar.
Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding. Kortom, de marktwaarde.
Onroerende-zaakbelasting (OZB)
Gemeentelijke belasting die aan eigenaren en/of gebruikers/huurders van woningen, grond en andere onroerende zaken wordt opgelegd. Deze belasting is gerelateerd aan de waarde van het object in het economisch verkeer. De hoogte wordt per gemeente vastgesteld.
Ontbindende voorwaarden
Dit zijn voorwaarden die kunnen worden opgenomen in de koopakte. Deze zorgt ervoor dat de overeenkomst (kosteloos) kan worden ontbonden als die voorwaarde niet wordt vervuld. Een ontbindende voorwaarde kan zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.
Opstal
Een gebouw of bouwwerk (exclusief de grond)
Opstalverzekering
Daarmee is uw huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.
Optie
Het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.
Opzegtermijn
Aan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.
Overbruggingskrediet
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis welke pas vrij komt na de verkoop. Op het moment van de verkoop van de oude woning wordt de lening terugbetaald.
Overdrachtsbelasting
Belasting die wordt geheven bij de overdracht van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken (zie koopakte waarin een uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaak en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 2%.
Overstek
Een gedeelte van een dakrand die over de gevel doorloopt.
Overwaarde
Het positieve verschil tussen de waarde van uw huis bij vrije verkoop en de restschuld van uw lopende hypotheek.

P

Passeren
De formele handeling waarbij de stukken (transportakte en hypotheekakte) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.
Patiowoning

Woning met een open binnentuin, ingesloten door muren.
Perceel
Een onroerende zaak, zoals bijvoorbeeld een pand, een stuk grond.
Planschade
Schade die een eigenaar van een onroerende zaak kan lijden door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. De gemeente kan dan schadevergoeding toekennen.
Portiekwoning
Woning die met de voordeur op een gemeenschappelijk trappenhuis uitkomt.
Precariobelasting
Gemeentelijke belasting wegens het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeenschappelijke grond of water. Bijvoorbeeld een erker boven de straat.
Precariorechten
Het recht om balkons en andere bouwdelen boven de openbare grond te realiseren/hebben. Ook het recht om openbare grond tijdelijk te mogen gebruiken, voor bijvoorbeeld een verbouwing. In de horeca vaak aangeduid in verband met het plaatsen van een terras op de openbare weg.
Prefab
De muren/wanden, vloeren en plafonds worden voor de opbouw op de bouwplaats reeds gemaakt in de fabriek.
Preventief onderhoud
Onderhoud, met als doel toekomstige gebreken te voorkomen.
Privaatrecht
Regelt de verhouding tussen de burgers en de privaatrechtelijke organisaties onderling.
Projectontwikkelaar
Persoon of onderneming die zich op commerciële basis bezighoudt met de voorbereiding of uitvoering van bouwprojecten.
Publiekrecht
Regelt de verhouding tussen de overheid en de burgers en die tussen de overheidsorganen onderling.
Puntenstelsel
Systeem waarbij punten worden toegekend aan verschillende aspecten van een woning ten behoeve van de vaststelling van de reële huurwaarde van de woning.

R

Recht van hypotheek
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.
Recht van Opstal
Een beperkt zakelijk recht om in, op of boven andermans onroerende zaak gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Eventueel wordt een retributie (=geldsom) betaald.
Recht van overpad
Het recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.
Recht van parate executie
Het recht van de hypotheekhouder van een eerste hypotheek om de verbonden zaak te laten verkopen als de hypotheekgever zijn verplichtingen niet nakomt.
Registergoed
Een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers: grond, huizen, schepen, vliegruigen. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het toebehoort en of er een ander zakelijk recht op rust (bijvoorbeeld een hypotheek).
Renteverlies tijdens de bouw
Financieringskosten van termijnbetalingen voor bouw- en grondkosten tijdens de bouw tot het moment van gereedkoming.
Renvooi
Lijst van symbolen en hun betekenis bij een bouwtekening.
Retributie
Betaling voor overheidsdiensten, verschuldigd in rechtstreeks verband met het gebruik dat men er van maakt. Bijvoorbeeld leges voor een bouwvergunning.
Revisietekening
Tekening waarop achteraf exact de afmetingen en het verloop van bijvoorbeeld leidingen worden aangegeven.
Revolutiebouw
Naam voor niet-solide huizenbouw met slechte materialen in de grote steden, die in een hoog tempo zijn gerealiseerd.
Rioolrecht
Gemeentelijke belasting voor het onderhoud en aanleg van riolen.
Roerende goederen
Dit zijn goederen die niet aan de woning verbonden zijn. Voorbeelden zijn gordijnen, losliggende parketvloer, etc. De koper kan deze overnemen van de verkoper.
Rooilijn
De bebouwingslijn die niet mag worden overschreden.
Royement
Als een hypotheek wordt afgelost, kan deze worden doorgehaald in het hypothekenregister van het kadaster. Dit gebeurt met een akte van royement.
Ruilverkaveling
Samenvoeging van het grondeigendom van verschillende eigenaren, gevolgd door een nieuwe verdeling, om zo het euvel van o.a. grondversnippering te verhelpen.

S

Samenlevingsovereenkomst
Akte waarin de rechten en plichten van samenwonenden geregeld zijn.
Schakelwoning
Niet geheel vrijstaande woning, maar bijvoorbeeld door een garage aan een andere woning gekoppeld.
Schoongrondverklaring
Juridisch document waaruit blijkt dat geleverde (bouw)grond niet verontreinigd is met een van de stoffen die in de zgn. “leidraad Bodemsanering’ worden genoemd.
Schoonmetselwerk
Metselwerk dat in het zicht blijft.
Semi-bungalow
Een bungalow waarbij niet alle vertrekken op de begane grond gesitueerd zijn.
Servicekosten
Bij appartementsrechten: Kosten die betaald worden voor gemeenschappelijke zaken in een (flat)gebouw, zoals de opstalverzekering, het schoonhouden van de trappenhuizen en algemene ruimten, reservering voor groot onderhoud, administratiekosten en dergelijke.
Servituut
Hetzelfde als erfdienstbaarheid: een zakelijk recht dat een ander dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van voetpad: hier heeft een ander het recht om over de grond van de betreffende onroerende zaak te lopen.
Slapende vereniging
Een niet functionerende vereniging van eigenaren.
Sleutelverklaring
Een regeling tussen een koper en verkoper van een onroerende zaak, waarbij afgesproken wordt dat de koper het feitelijk gebruik van de woning krijgt voordat de juridische levering heeft plaatsgevonden, dit onder uitdrukkelijke voorwaarden.
Sondering
Onderzoek en registratie van de bodemgesteldheid naar draagkracht.
Souterrain
Ruimte die deels, voor minder dan de helft, onder de begane grond ligt. Als de ruimte dieper ligt spreekt men van een kelder.
Spiltrap
Trap waarvan de treden rond een spil of as lopen (spiraalvormig).
Split-level-woning
Woning waarbij een deel van de vloeren op halve verdiepingshoogte tussen de overige vloeren ligt.
Splitsingsakte
Een notariële akte die de kadastrale splitsing van onroerende zaken in appartementsrechten regelt.
Splitsingsvergunning
Toestemming die vereist is voor de splitsing in appartementsrechten.
Spouwmuur
Dubbele muur met daartussen een luchtruimte (spouw).
Stadsverwarming
Verwarmingssysteem waarbij de warmte en eventueel ook de voorziening van warm water in een wijk of gedeelte daarvan door middel van een buizenstelsel naar de gebouwen wordt gedistribueerd. Het gebouw heeft dan geen eigen c.v.-ketel.
Statuten
Voorschriften van een rechtspersoon. De statuten van een vereniging van eigenaren staan in het splitsingsreglement.
Stichtingskosten
Het totaal aan kosten, inclusief het meerwerk, van het in eigendom verkrijgen van een nieuwbouwwoning.
Streekplan
Provinciaal plan waarin de toekomstige ontwikkelingen in ruimtelijke ordening van de provincie (of een deel daarvan) in hoofdlijnen worden aangegeven.
Structuurplan
Een door de gemeenteraad opgesteld plan waarin de toekomstige en meest gewenste ontwikkelingen binnen een gemeente in hoofdlijnen worden aangegeven.

T

Taxatie
Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (taxatie voor de financiering)
Taxatierapport
Rapport opgesteld door een makelaar, dat naast de waarde van een onroerende zaak een beschrijving en (globale) beoordeling van onder andere ligging en onderhoudstoestand dient te bevatten.
Tentdak
Dak met vier vlakken die in een punt samenkomen.
Thermisch glas
Glas met een hoge warmte-isolatiewaarde.
Thermopane
Merknaam van een dubbele glasconstructie in een kozijn met een vacuüm luchtspouw.
Traditionele bouw
Wijze van bouwen waarbij traditionele materialen en uitvoeringstechnieken worden toegepast.
Transport
De overdracht van eigendom of het gebruiksrecht van de onroerende zaak. Het transport moet door middel van een notariële akte plaatsvinden.
Transportakte
Hetzelfde als akte van eigendomsoverdracht. Dit is de notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld.

U

Uitvoerder
Degene die bij de bouw belast is met de dagelijkse leiding op de bouwplaats.
Utiliteitsgebouw
Een gebouw dat bestemd is voor een maatschappelijk doel, zoals bijvoorbeeld een school, een ziekenhuis, een fabriek.

V

Variabele rente
Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.
Veranda
Uitgebouwde, meestal met glas omsloten, overdekte serre aan de voor- of achtergevel van een gebouw.
Verbintenis
Juridische term die de juridische relatie tussen twee partijen aangeeft. Wie bijvoorbeeld een woning koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. De koper verbindt zich er onder andere toe om te betalen, de verkoper om te leveren.
Verblijfsruimte
In een gebouw gelegen ruimte, bestemd voor het vrblijven van mensen. De term is ingevoerd in het Bouwbesluit om de diverse vertrekken te kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld t.o.v. verkeersruimte.
Verborgen gebreken
Gebreken die redelijkerwijze niet eerder konden worden geconstateerd.
Vereniging van Eigenaren
Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaren. De vereniging voert het beheer over de gemeenschappelijke zaken, gedeelten en financiën in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.
Vergunningsplichtig bouwwerk
Bouwwerk waarvoor een gemeentelijke omgevingsvergunning nodig is.
Vergunningsvrij bouwwerk
Bouwwerk waarvoor geen vergunning nodig is. Ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels voldoen uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.
Verkeersruimte
Dient voor het bereiken van een andere ruimte.
Verkoop
Overeenkomst waarbij de ene partij (de verkoper) zich verbindt een zaak te leveren en de andere partij (de koper) zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.
Vernieuwbouw
Een woningverbetering/renovatie in zodanige uitvoering dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van een nieuwbouwwoning.
Verordening
Voor burgers algemeen bindende regeling, vastgesteld door bijvoorbeeld een gemeenteraad.
Vervroegde aflossing
Het geheel of gedeeltelijk aflossen van een lening voordat de volledige termijn waarvoor de lening is aangegaan, is verstreken.
Verwervingskosten
De bijkomende kosten (naast de aankoopsom) bij de koop van een huis. De verwervingskosten bestaan onder andere uit de financieringskosten en de overdrachtsbelasting (bestaand huis), eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis).
Vestibule
De ruimte, entree, achter de voordeur, bedoeld om jassen en dergelijke op te hangen.
Voorbereidingsbesluit
De gemeente verklaart dat een bestemmingsplan voor een bepaald gebied wordt voorbereid.
Voorlopig koopcontract
Een voorlopig koopcontract is in tegenstelling tot wat de naam suggereert helemaal niet voorlopig. U zit met een voorlopig koopcontract aan de koop vast. Een mondeling koopcontract is niet meer rechtsgeldig. Alleen een schriftelijk koopcontract is nu nog rechtsgeldig.
Vraagprijs
Een uitnodiging tot het doen van een bod.
Vrije verkoopwaarde
De waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.
Vrij op naam – V.O.N.
Koopt u een huis ‘vrij op naam’ dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster moet u wel zelf betalen.
Vrije vestiging
Een huisvestingsvergunning is niet nodig.
Vruchtgebruik
Een eigenaar staat een ander het gebruik van een goed toe, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten.

W

Waarborgsom
Een bedrag (meestal 10% van de koopsom) dat door de koper, voorafgaand aan de eigendomsoverdracht, aan de notaris betaald dient te worden als zekerheid voor de uit zijn overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze kan ook via een bankgarantie geregeld worden.
Wanprestatie
Het niet nakomen van een verplichting.
Wapening
Vlechtwerk van ijzer, toegepast als versterking van een betonconstructie.
Wegneemrecht
Het recht van een huurder om weg te nemen wat op zijn kosten is aangebracht, mits dat wordt gedaan zonder beschadigingen achter te laten.
WOZ-waarde
De gemeente bepaalt als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de eigen gemeentegrenzen.
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een regeling voor de waardering van onroerende zaken. De Wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks door de gemeenten worden gewaardeerd. Gemeenten, waterschappen en het Rijk gaan bij de belastingen uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak, de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkingsbelasting), de waterschappen (waterschapsysteemheffing gebouwd) en de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen).
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Indien deze wet in een bepaald gebied van toepassing is verklaard moet een verkoper zijn onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aanbieden. De wet geeft aan hoe en wanneer een gemeente een voorkeursrecht kan vestigen op een onroerende zaak, die ter realisatie van het ruimtelijk beleid zou moeten worden aangekocht.
Woningvoorraad
Het totaal aan zowel koop- als huurwoningen die voor bewoning geschikt zijn.

Z

Zoekopdracht
Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.
Zaakwaarnemer
Iemand die de zaken van anderen waarneemt en behartigt.
Zadeldak
Dakvorm bestaande uit twee schuine dakvlakken boven twee evenwijdige muren.
Zakelijk recht
Een absoluut, tegenover iedereen te handhaven recht op een zaak, bijvoorbeeld het eigendomsrecht, hypotheek.
Zwevende vloer
Loshangende dekvloer (vaak parketvloer) die nergens contact met de wanden heeft. Heeft een geluidsisolerende werking.