Vakjargon

Vakjargon 2018-01-08T00:45:55+00:00
Zoals in elk vakgebied heeft ook de makelaardij zo zijn eigen vakjargon. Onderstaand tref je een verklarende woordenlijst.

A

Aanhorigheid
Object dat hoort bij een (on)gebouwd eigendom. De aanhorige zaak (garage, schuur, enz.) moet dienstbaar zij aan het hoofdobject.
Aannemingsovereenkomst
Overeenkomst, waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder een werk uit te voeren tegen de aanneemsom volgens een bepaald plan en voorwaarden, vastgelegd in een bestek.
Aanschrijving
Een schriftelijke mededeling van het college van Burgemeester en Wethouders, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak te treffen of gebreken te herstellen. Dikwijls gaat het hierbij om het opheffen van achterstallig onderhoud.
A-B-C-akte
Akte waarbij een zaak wordt vekocht van A aan B en vervolgens wordt doorverkocht aan C. De zaak wordt echter maar éénmaal geleverd, het eigendom gaat rechtstreeks van A naar C.
Voorbeeld: de gemeente verkoopt grond aan een bouwer en deze verkoopt een kavel aan een particulier. De gemeente draagt het eigendom rechtstreeks over aan de particulier.
Accessie
Ook wel: natrekking. Eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen. Voorbeelden: beplanting op een erf wordt eigendom van de grondeigenaar, ook al is deze door derden aangebracht. Als u een huis bouwt op grond die al in eigendom is, wordt dat door natrekking uw eigendom zonder dat er een akte behoeft te worden opgemaakt bij de notaris.
Akte
Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Akte van levering
De notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld.
Akte van splitsing
Een notariële akte die de kadastrale splitsing van onroerende zaken in appartementsrechten regelt.
Annuiteitenhypotheek
Een hypotheek waarbij het bruto maandbedrag tijdens de looptijd gelijk blijft zodat aan het einde van de hypotheek de lening volledig is afgelost.. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente. De laatste jaren hoofdzakelijk uit aflossing. De netto maandlast wordt steeds hoger gedurende de looptijd, aangezien u telkens minder rente van uw inkomen kunt aftrekken.
Anti-speculatiebeding
Gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht. Meestal houdt deze in dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijv. 10 jaar) een deel van de winst moet worden afgedragen aan de gemeente.
Appartementsrecht
Als koper van een appartement koopt u het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Een appartement hoeft niet persé een flat te zijn, maar kan ook een boven -of benedenwoning zijn. Het aandeel kan ook omvatten het exclusief gebruik van bij het gebouw behorende grond (bijvoorbeeld een parkeerplaats of een stuk tuin). Een appartementsrecht wordt ingeschreven bij het kadaster.
Asbest clausule
Niet-hechtgebonden is asbest sinds 1983 vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 bijna volledig verboden. Als de mogelijkheid bestaat dat er asbest in de woning aanwezig is, wordt vaak een asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst.
Atrium
Een binnenplein of binnentuin in een gebouw.

B

Bankgarantie
Schriftelijke verklaring van een bank. De bank verplicht zich hiermee om aan een schuldeiser van zijn cliënt een bepaald bedrag uit te keren als de cliënt de verbintenis waarvoor garantie is afgegeven, niet kan nakomen.
Bedenktijd (wettelijk)
Als de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op papier is vastgelegd en ondertekend, dan krijgt de koper nadat deze een afschrift heeft ontvangen, drie dagen bedenktijd. Dit betekent dat de koper binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen en geheel kosteloos van de koop kan afzien. Wil de koper van de koop afzien dan dient hij/zij voor het einde van de bedenktijd de verkoper hiervan op de hoogte gesteld te hebben.
Belastingaftrek
Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De aflossing van uw hypotheek is niet aftrekbaar.
Beperkt recht
Een recht dat is afgeleid van een meeromvattend recht, dat met het beperkt recht is bezwaard. De beperkte rechten worden onderverdeeld in gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal) en zekerheidsrechten (hypotheekrecht, pandrecht).
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan kunnen worden bij de uitoefening van hun beroep.
Beschermd dorps- of stadsgezicht
Een gebouw of een groep gebouwen die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke structurele samenhang, hun historisch karakter en daarom beschermd worden. Ze mogen niet worden afgebroken of worden gewijzigd zonder een schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders.
Bestek
Volledige omschrijving van een te maken nieuwbouwwerk of renovatie waarin is beschreven; de plaatsbepaling, de materiaalbeschrijving, de uitvoering van alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn
Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan en bindend voorschrift waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatie-opzet. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven.
Betonrot
Betonrot wordt als verzamelnaam gebruikt wanneer de wapening van betonnen elementen is gaan corroderen (roesten). Dit wordt meestal veroorzaakt door onvoldoende betondekking op de wapening of door de toevoeging van chemische componenten om het uithardingproces van het beton te versnellen
Bewijs van eigendom
Afschrift van de notariële transportakte, die is ingeschreven in het kadaster en door het kadaster gewaarmerkt is.
Blokverwarming
Centrale verwarming van een heel complex van woningen (bijvoorbeeld in een flatgebouw) vanuit één ketelhuis.
Blote eigendom
Beperking op het eigendomsrecht doordat dit is ‘ontbloot’ door bijvoorbeeld het vestigen van het recht van vruchtgebruik. De eigenaar mag verkopen, maar zal moeilijk gegadigden vinden voor een zaak die is bezwaard met vruchtgebruik.
Boeterente
Een bedrag dat u in rekening wordt gebracht wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd of boetevrij is toegestaan.
Bouwbeslag
Hang- en sluitwerk van een gebouw.
Bouwbesluit
Besluit op grond van de Woningwet. Hierin stelt de overheid minimumeisen en voorschriften vast voor bouw- en woontechnische bepalingen, waaraan nieuwbouw en bestaande woningen moeten voldoen.
Bouwdepot
Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt geparkeerd in een bouwdepot. Over het depot krijgt men een rentevergoeding.
Bouwfinanciering
Bij een nieuwbouwwoning wordt de hypotheek op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgeno